O Nové síti

NOVÁ SÍŤ / měníme kulturní praxi v ČR

Nová síť je servisní organizace, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu. Aktivně vytváří příležitosti pro spolupráci mezi regiony, Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi jednotlivými aktéry kulturního života a veřejnou správou, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Mezi hlavní projekty Nové sítě v roce 2021 patří ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES nebo konference o spolupráci v kultuře CULTURE GET-TOGETHER.

Organizační struktura Nové sítě umožňuje reagovat na aktuální situaci v kultuře, zohledňovat požadavky ze strany umělců, odborné i laické veřejnosti a zapojovat je do širší sítě institucionálního fungování na komunální i mezinárodní úrovni. Tato operativní schopnost se opírá o dlouholeté zkušenosti pracovníků Nové sítě.

Nová síť zaplňuje mezeru mezi státní správou, příspěvkovými organizacemi a jednotlivými aktéry kulturního života. Poskytuje zázemí a podporu pro plánování a rozvoj jednotlivých aktivit, koncepcí i komplexních projektů. Nabízí služby v oblasti mediátorství a advokacie jednotlivců i celých organizací. A zejména spojuje a zhodnocuje spolupráci mezi jednotlivci a organizacemi v ČR i zahraničí.

Co v Nové síti děláme:
Kultivujeme podmínky pro živé umění a otevřenou kulturu Pečujeme o kulturní infrastrukturu a podporujeme umělce a umělecké skupiny Propojujeme jednotlivce, nezávislé kulturní a státní instituce Decentralizujeme kulturní nabídku a dehierarchizujeme rozhodování o kultuře
Kdo se na nás obrací:
profesionálové v oboru (umělec, dramaturg, kurátor, kulturní manažer, produkční, kritik) oborové organizace, lokální komunity, odborná a kulturní veřejnost veřejné samosprávy a výkonné složky státní správy
Kde působíme:
Praha zahraničí centra regionů venkov
--
NOVÁ SÍŤ / Praha

Nová síť sídlí v Praze, kde má svou kancelář. Praha je základnou, která jí poskytuje zázemí i rozhled. Kancelář Nové sítě je místem, kde pracujeme a plánujeme a odkud realizujeme projekty, které jsou pro oblast živého umění a zejména pro performativní umění. Zároveň je to také místo otevřené pro umělce a profesionály z celé České republiky, kteří se mohou přijít poradit o svých plánovaných projektech, když potřebují expertní pohled nebo když třeba potřebují povzbudit, tuto činnost nazýváme ARTS SERVIS.

Součástí činnosti kanceláře Nové sítě je setrvalý zájem o problematiku kultury v České republice, obhajobu nástrojů, mediace mezi jednotlivci a samosprávami, obhajoba oboru, jednání ve prospěch potřeb oboru zkrátka KULTURNÍ ADVOKACIE.
Umělecká obec v nejen v Praze je velice heterogenní a městská samospráva či státní správa, ne vždy komunikuje dostatečně jasně a pravidelně. Tuto mezeru se pokoušíme zaplnit vhodnou komunikační strategií a zejména INFORMAČNÍM SERVISEM, protože považujeme za zásadní, aby se důležité informace dostávaly k zástupcům oborových organizací i jednotlivcům včas.

Vést neziskový projekt vyžaduje neustálé hledání nových zdrojů financování. V roce 2021 jsme z tohoto důvodu uvedli v život projekt komunitního financování kultury ENERGIE NOVÉ SÍTĚ, který usiluje o propojení kultury a podnikatelského prostředí. Věříme, že se z tohoto příkladu může stát vhodný model, kterým se budou moci inspirovat i jiné subjekty v oboru.

K tomu, abychom mohli skutečně prakticky měnit kulturní prostor v České republice, potřebujeme adekvátní VZDĚLÁNÍ pro umělce i odbornou veřejnost. Z tohoto důvodu pořádáme semináře, koučujeme jednotlivce i organizace, poskytujeme podporu nejmladším umělcům a čerstvým absolventům uměleckých škol NOVÁ KREV NA SCÉNĚ ad.

V Praze pořádáme dvě velké mezinárodní akce FESTIVAL MALÁ INVENTURA a konferenci o spolupráci v kultuře CULTURE GET-TOGETHER.

FESTIVAL MALÁ INVENTURA: nabízí přehlídku vybraných představení domovských scén v Praze, nezávislých etablovaných i nadějných mladých umělců, je místem pro mezinárodní networking a navazování nových spoluprací, workshopy, symposia a diskuze zaměřené na odbornou i laickou veřejnost. Finální program reprezentuje nejvýraznější počiny uplynulého roku. Desítky českých projektů mohly být dále prezentovány díky cílenému zaměření na networking a udržování vztahu se strategickými partnery v ČR i zahraničí.

Součástí festivalu jsou od roku 2012 ceny ČESKÁ DIVADELNÍ DNA, které každé dva roky oceňují nejvýraznější počiny za rozvoj a podporu živého umění a kultury v ČR.

CULTURE GET-TOGETHER: konferenci o spolupráci v kultuře pořádá Nová síť od roku 2020. Posláním konference je zprostředkovat setkání zástupců nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů a státní správy. Konference tak vytváří funkční komunikační kanál, který odbourává vzájemné bariéry a přibližuje obě zúčastněné strany, aby ve výsledku mohlo být artikulováno to podstatné! Konference se koná v 15. - 16. září 2021 v Praze.


NOVÁ SÍŤ / MĚSTA, OBCE ČESKÝCH REGIONŮ A VENKOV

Centrum aktivit Nové sítě se nachází mimo Prahu, v regionálních centrech, ale i menších městech a na venkově. Do regionů Nová síť směřuje většinu své energie již od svého vzniku v roce 2003, kdy začala iniciovat budování funkčních modelů provozování kulturní infrastruktury v regionech ČR. Ať již formou výjezdů umělců a uměleckých skupin, síťování kulturních aktérů a hybatelů lokální kultury, předáváním know-how, mediací mezi nezřizovanou a zřizovanou kulturou a místní samosprávou atd. V této práci Nová síť stále pokračuje i nyní.

VZDĚLÁVÁNÍ, MEDIÁTORSTVÍ A KULTURNÍ ADVOKACIE: Nová síť se dlouhodobě zabývá vzděláváním a předáváním know-how jednotlivcům i organizacím v regionech ČR. Posiluje schopnost orientovat se v nepřehledném a stále se vyvíjejícím nezávislém kulturním prostředí v ČR. Hlavními nástroji jsou více či méně odborně zaměřené semináře – od všeobecné orientace v grantových pravidlech a vůbec finanční gramotnosti, plánování kulturních akcí po asistenci v rozhodovacích procesech, při kterých je třeba expertní náhled na řešený problém. V posledních letech se také Nová síť více zaměřila na aktivity spojené s rozvojem, obhajobou a zprostředkováním kulturní politiky, jak ve formě obecnějších otázek fungování kultury v ČR, tak konkrétních podob mediace těchto podmínek na lokální úrovni. V řadě měst se stala zprostředkovatelem mezi lokálními iniciativami a správou měst a obcí.

ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ: Česká republika má vysoce rozvinutou infrastrukturu kulturních center. Jednou z priorit Nové sítě je vhodnou správou kulturního networku umožňovat rozvoj více než 25 organizací, které tento network napříč ČR sdružuje. Zvláštní důraz klademe na podporu začínajících organizací a jednotlivců, kteří usilují o úspěšné fungování ve své lokalitě. Ať jde o divadlo, veřejnou iniciativu nebo snahu o oživení kulturní či průmyslové památky. Síťování je hlavní devízou Nové sítě nejen v rámci České republiky. Český kulturní network Nová síť je tak ve styku s mezinárodním prostorem díky podpoře ze strany Norských fondů nebo Visegradského fondu.

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JIČÍN, JIHLAVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE A KARLOVY VARY: festival nového divadla je alternativou k většinovým zájezdovým produkcím, uvádí divadla, která fungují v duchu autorské tvorby, experimentují, reagují na aktuální společenské tendence a rozvíjejí vlastní divadelní estetiku. Formát festivalu zároveň umožňuje, aby se tento přesahující potenciál potkal s podmínkami v konkrétním městě. Tuto skutečnost garantují dramaturgové jednotlivých center, kteří zevrubně znají situaci ve svém městě. V rámci tohoto formátu probíhají rovněž diskuse, které řeší problémy nejen na lokální úrovni.

CIRKULACE PROJEKTŮ NOVÉHO DIVADLA: Uvádění inspirativních projektů současného divadla, tance a nového cirkusu v regionech ČR se i díky dlouhodobé snaze ze strany Nové sítě stalo snazším. Nyní se Nová síť zaměřuje na podporu upozaděných a opomíjených skupin umělců a na druhé straně lokalit, ve kterých není nabídka kvalitních projektů dostatečná nebo jsou zde jiné překážky. Podporujeme začínající umělce (NOVÁ KREV NA SCÉNĚ) a iniciujeme výjezdy do vyloučených lokalit. V současné době připravujeme společně s evropskými partnery projekt SPARSE II, který cíleně podpoří uvádění nezávislých umělců v menších obcích a na venkově.

ART-IN-RES: online portál uměleckých rezidencí, který zprostředkovává informace o možnostech rezidenčních pobytů v oblasti performing arts. Portál se zaměřuje na oblast divadla, tance, performance a nového cirkusu, s plánovaným rozšířením o další umělecké oblasti. Rádi bychom, aby nabízel kompletní informace o rezidenčních místech a aktuálních výzvách, a byl vyhledávaným místem nejen pro umělce z ČR, ale i ze zahraničí. Forma uměleckých rezidenčních pobytů je dnes již běžnou součástí přípravy uměleckých projektů po celém světě. Většina zemí disponuje online rozcestníkem, který by propojoval umělce s poskytovateli rezidenčních prostor a pobytů. V České republice však dosud tato možnost chyběla, proto jsme vytvořili online portál ART-IN-RES.

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE / kulturní blog: Informovanost o stavu a situaci, stejně jako možnost zprostředkovat problematiku regionálních organizací, je klíčovým faktorem možného rozvoje. V posledních dvou letech Nová síť z.s. iniciovala a publikovala více než 40 rozhovorů s členy Českého kulturního networku v internetovém magazínu Divadelních novin. Rozhovory tak slouží čtenářům zejména v oblasti odborného publika udržovat aktuální povědomí o dění v regionech.


NOVÁ SÍŤ / MEZINÁRODNÍ SCÉNA

Mezinárodní scéna je pro Novou síť neustálou výzvou. Pouze díky impulzům ze zahraničí, možností vzájemně se ovlivňovat a srovnávat, dokážeme měnit dění na české umělecké a kulturní scéně. Dnešní doba je ideální pro vývoj nových modelů sdílení a kulturní praxe, které lze následně aplikovat v lokálních kontextech. Z tohoto důvodu sami iniciujeme nebo se zapojujeme do projektů, které mohou být přínosné pro umělce i odbornou veřejnost v ČR a zároveň takové, které dovolují utvářet celkový přístup k umění a kultuře, který přímo ovlivňuje život každého z nás.

CONNECTING V4 ART-IN-RES: Mezinárodní projekt, který mapuje možnosti uměleckých rezidencí v rámci zemí V4 se zaměřením na performing arts. Umělecké rezidenční pobyty mohou být jedním z klíčů pro rozvoj živého umění. Jaká je však konkrétní situace v rámci visegrádského prostoru, jehož jsme součástí? Abychom mohli tuto otázku zodpovědět, iniciovali jsme projekt Connecting V4 ART-IN-RES, který začínáme realizovat v roce 2021. Vycházíme z předběžných dat získaných nejprve prostřednictvím poradenských aktivit v rámci celoroční činnosti Nové sítě, které se často zabývají tématem rezidenčních pobytů umělců. Zadruhé z naší analýzy potřeb zahraničních umělců, se kterými se pravidelně setkáváme během festivalu Malá inventura. Již nyní víme, že umělecké rezidenční pobyty podporují schopnost svobodně tvořit a ovlivňují decentralizaci umělecké praxe. Podporují mobilitu mezi zeměmi a zvyšují tak vyhlídky na mezinárodní spolupráci, vnáší variabilitu do financování vznikajících projektů. Jaké jsou však detailní podmínky a stav realizace v jednotlivých zemích, budeme vědět po jeho skončení v roce 2022.

IETM - mezinárodní network pro současné performativní umění: Nová síť je členem mezinárodní sítě IETM, která sdružuje více než 450 organizací a jednotlivců, kteří působí v oblasti současného performing arts po celém světě. Mezinárodní síť IETM zastupuje širokou, ale v poměru k ostatním segmentům kultury ne zcela dostatečně zastoupenou oblast současného performing arts s přesahy do divadla, tance, cirkusu, interdisciplinární live art forem i nových médií.

VARP – PERFORMING ARTS: Nová síť je také garantem a koordinátorem Visegrádských rezidencí pro Českou republiku. V rámci tohoto programu dostane každý rok více než desítka projektů příležitost realizovat rezidenční pobyt v partnerské zemi. Díky skvělé úrovni české divadelní infrastruktury je každý rok více než polovina rezidenčních pobytů realizována na území České republiky.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI CENTRY: Nová síť se také významně podílí na spolupráci s Českými centry, která přinesla desítky výjezdů českých divadel a umělců v dalších uměleckých oborech do zahraničí. Zejména jde o Česká centra v Londýně, Budapešti nebo Tel Avivu.

EVROPSKÝ NETWORKING: V letech 2008 – 2013 byla Nová síť lídrem evropského projektu Development of New Art, do kterého se zapojilo šest evropských zemí. V rámci tohoto projektu byly uvedeny dvě mezinárodní premiéry v oblasti nového divadla a realizována řada uměleckých výměn a hostování souborů. Díky Evropskému networku DNA a spolupráci s Českými centry v Evropě a networkingu hostů v rámci festivalu Malá inventura Nová síť navázala spolupráci s desítkami dalších organizací zabývajících se živým uměním ve světě.

V současné době realizujeme projekt, který rozvíjí mezinárodní potenciál ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ ve spolupráci s rezidenčním centrem v Norském Surnadal Billag za podpory Norských fondů. Dále připravujeme s partnery z desíti zemí mezinárodní projekt na podporu uvádění současného divadla v menších obcích a na venkově SPARSE II nebo mezinárodní projekt BRIDGING THE SCENES, který se naopak zaměřuje na sdílení know-how a výměnu profesionálů a umělců mezi čtyřmi zeměmi EU.

KE STAŽENÍ
ARCHIV / Nová síť 2008 - 2014

Podpořili nás

Ministerstvo kulturyHlavní město PrahaArt District 7Státní fond kultury
IETMInstitut umění - Divadelní ústavVisegrad fundČesko-německý fond budoucnosti
Norské fondyGoethe institut


Produktový partner


Kolibřík energieEnergie Nové sítě