O Nové síti

NOVÁ SÍŤ / měníme kulturní praxi v ČR

Nová síť je servisní organizace, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu. Aktivně vytváří příležitosti pro spolupráci mezi regiony, Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi jednotlivými aktéry kulturního života a veřejnou správou, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Mezi hlavní projekty Nové sítě v roce 2022 patří ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES nebo konference o spolupráci v kultuře CULTURE GET-TOGETHER.

Organizační struktura Nové sítě umožňuje reagovat na aktuální situaci v kultuře, zohledňovat požadavky ze strany umělců, odborné i laické veřejnosti a zapojovat je do širší sítě institucionálního fungování na komunální i mezinárodní úrovni. Tato operativní schopnost se opírá o dlouholeté zkušenosti pracovníků Nové sítě.

Nová síť zaplňuje mezeru mezi státní správou, příspěvkovými organizacemi a jednotlivými aktéry kulturního života. Poskytuje zázemí a podporu pro plánování a rozvoj jednotlivých aktivit, koncepcí i komplexních projektů. Nabízí služby v oblasti mediátorství a advokacie jednotlivců i celých organizací. A zejména spojuje a zhodnocuje spolupráci mezi jednotlivci a organizacemi v ČR i zahraničí.

Co v Nové síti děláme:
Kultivujeme podmínky pro živé umění a otevřenou kulturu Pečujeme o kulturní infrastrukturu a podporujeme umělce a umělecké skupiny Propojujeme jednotlivce, nezávislé kulturní a státní instituce Decentralizujeme kulturní nabídku a dehierarchizujeme rozhodování o kultuře
Kdo se na nás obrací:
profesionálové v oboru (umělec, dramaturg, kurátor, kulturní manažer, produkční, kritik) oborové organizace, lokální komunity, odborná a kulturní veřejnost veřejné samosprávy a výkonné složky státní správy
Kde působíme:
Praha zahraničí centra regionů venkov
--
NOVÁ SÍŤ / Praha

Nová síť sídlí v Praze, kde má svou kancelář. Praha je základnou, která jí poskytuje zázemí i rozhled. Kancelář Nové sítě je místem, kde pracujeme a plánujeme a odkud realizujeme projekty, které jsou pro oblast živého umění a zejména pro performativní umění. Zároveň je to také místo otevřené pro umělce a profesionály z celé České republiky, kteří se mohou přijít poradit o svých plánovaných projektech, když potřebují expertní pohled nebo když třeba potřebují povzbudit, tuto činnost nazýváme ARTS SERVIS.

Součástí činnosti kanceláře Nové sítě je setrvalý zájem o problematiku kultury v České republice, obhajobu nástrojů, mediace mezi jednotlivci a samosprávami, obhajoba oboru, jednání ve prospěch potřeb oboru zkrátka KULTURNÍ ADVOKACIE.
Umělecká obec v nejen v Praze je velice heterogenní a městská samospráva či státní správa, ne vždy komunikuje dostatečně jasně a pravidelně. Tuto mezeru se pokoušíme zaplnit vhodnou komunikační strategií a zejména INFORMAČNÍM SERVISEM, protože považujeme za zásadní, aby se důležité informace dostávaly k zástupcům oborových organizací i jednotlivcům včas.


K tomu, abychom mohli skutečně prakticky měnit kulturní prostor v České republice, potřebujeme adekvátní VZDĚLÁNÍ pro umělce i odbornou veřejnost. Z tohoto důvodu pořádáme semináře, koučujeme jednotlivce i organizace, poskytujeme podporu nejmladším umělcům a čerstvým absolventům uměleckých škol NOVÁ KREV NA SCÉNĚ ad.

V Praze pořádáme dvě velké mezinárodní akce FESTIVAL MALÁ INVENTURA a konferenci o spolupráci v kultuře CULTURE GET-TOGETHER.

FESTIVAL MALÁ INVENTURA: nabízí přehlídku vybraných představení domovských scén v Praze, nezávislých etablovaných i nadějných mladých umělců, je místem pro mezinárodní networking a navazování nových spoluprací, workshopy, symposia a diskuze zaměřené na odbornou i laickou veřejnost. Finální program reprezentuje nejvýraznější počiny uplynulého roku. Desítky českých projektů mohly být dále prezentovány díky cílenému zaměření na networking a udržování vztahu se strategickými partnery v ČR i zahraničí.

Součástí festivalu jsou od roku 2012 ceny ČESKÁ DIVADELNÍ DNA, které každé dva roky oceňují nejvýraznější počiny za rozvoj a podporu živého umění a kultury v ČR.

CULTURE GET-TOGETHER: konferenci o spolupráci v kultuře pořádá Nová síť od roku 2020. Posláním konference je zprostředkovat setkání zástupců nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů a státní správy. Konference tak vytváří funkční komunikační kanál, který odbourává vzájemné bariéry a přibližuje obě zúčastněné strany, aby ve výsledku mohlo být artikulováno to podstatné! Konference se koná každoročně v měsíci září v Praze.


NOVÁ SÍŤ / MĚSTA, OBCE ČESKÝCH REGIONŮ A VENKOV

Centrum aktivit Nové sítě se nachází mimo Prahu, v regionálních centrech, ale i menších městech a na venkově. Do regionů Nová síť směřuje většinu své energie již od svého vzniku v roce 2003, kdy začala iniciovat budování funkčních modelů provozování kulturní infrastruktury v regionech ČR. Ať již formou výjezdů umělců a uměleckých skupin, síťování kulturních aktérů a hybatelů lokální kultury, předáváním know-how, mediací mezi nezřizovanou a zřizovanou kulturou a místní samosprávou atd. V této práci Nová síť stále pokračuje i nyní.

VZDĚLÁVÁNÍ, MEDIÁTORSTVÍ A KULTURNÍ ADVOKACIE: Nová síť se dlouhodobě zabývá vzděláváním a předáváním know-how jednotlivcům i organizacím v regionech ČR. Posiluje schopnost orientovat se v nepřehledném a stále se vyvíjejícím nezávislém kulturním prostředí v ČR. Hlavními nástroji jsou více či méně odborně zaměřené semináře – od všeobecné orientace v grantových pravidlech a vůbec finanční gramotnosti, plánování kulturních akcí po asistenci v rozhodovacích procesech, při kterých je třeba expertní náhled na řešený problém. V posledních letech se také Nová síť více zaměřila na aktivity spojené s rozvojem, obhajobou a zprostředkováním kulturní politiky, jak ve formě obecnějších otázek fungování kultury v ČR, tak konkrétních podob mediace těchto podmínek na lokální úrovni. V řadě měst se stala zprostředkovatelem mezi lokálními iniciativami a správou měst a obcí.

ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ: Český kulturní network Nová síť buduje od roku 2004 partnerskou síť organizací, které fungují jako stabilní regionální centra živého umění. Zvláštní důraz klade na podporu začínajících organizací a jednotlivců, kteří usilují o rozvoj kultury ve své lokalitě. Ať už jde o oblast divadla, veřejnou iniciativu nebo snahu o oživení památky, poskytuje příležitosti pro vzájemná setkávání, vzdělávání a další rozvoj. Networkingová činnost umožňuje dlouhodobě komunikovat potřeby a zájmy týkající se kultury na regionální úrovni. Dlouhodobou snahou je se získanými daty pracovat a prezentovat je na úrovni veřejné správy. Síťování je hlavní devízou Nové sítě nejen v rámci České republiky. Český kulturní network Nová síť je tak ve styku s mezinárodním prostorem díky podpoře ze strany Fondů EHP nebo Visegradského fondu.

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JIČÍN, JIHLAVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE A KARLOVY VARY: festival nového divadla je alternativou k většinovým zájezdovým produkcím, uvádí divadla, která fungují v duchu autorské tvorby, experimentují, reagují na aktuální společenské tendence a rozvíjejí vlastní divadelní estetiku. Formát festivalu zároveň umožňuje, aby se tento přesahující potenciál potkal s podmínkami v konkrétním městě. Tuto skutečnost garantují dramaturgové jednotlivých center, kteří zevrubně znají situaci ve svém městě. V rámci tohoto formátu probíhají rovněž diskuse, které řeší problémy nejen na lokální úrovni.

CIRKULACE PROJEKTŮ NOVÉHO DIVADLA: Uvádění inspirativních projektů současného divadla, tance a nového cirkusu v regionech ČR se i díky dlouhodobé snaze ze strany Nové sítě stalo snazším. Nyní se Nová síť zaměřuje na podporu upozaděných a opomíjených skupin umělců a na druhé straně lokalit, ve kterých není nabídka kvalitních projektů dostatečná nebo jsou zde jiné překážky. Podporujeme začínající umělce (NOVÁ KREV NA SCÉNĚ) a iniciujeme výjezdy do vyloučených lokalit. V současné době připravujeme společně s evropskými partnery projekt SPARSE II, který cíleně podpoří uvádění nezávislých umělců v menších obcích a na venkově.

ART-IN-RES: online portál uměleckých rezidencí, který zprostředkovává informace o možnostech rezidenčních pobytů v oblasti performing arts. Portál se zaměřuje na oblast divadla, tance, performance a nového cirkusu, s plánovaným rozšířením o další umělecké oblasti. Rádi bychom, aby nabízel kompletní informace o rezidenčních místech a aktuálních výzvách, a byl vyhledávaným místem nejen pro umělce z ČR, ale i ze zahraničí. Forma uměleckých rezidenčních pobytů je dnes již běžnou součástí přípravy uměleckých projektů po celém světě. Většina zemí disponuje online rozcestníkem, který by propojoval umělce s poskytovateli rezidenčních prostor a pobytů. V České republice však dosud tato možnost chyběla, proto jsme vytvořili online portál ART-IN-RES.

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE / kulturní blog: Informovanost o stavu a situaci, stejně jako možnost zprostředkovat problematiku regionálních organizací, je klíčovým faktorem možného rozvoje. V posledních dvou letech Nová síť z.s. iniciovala a publikovala více než 40 rozhovorů s členy Českého kulturního networku v internetovém magazínu Divadelních novin. Rozhovory tak slouží čtenářům zejména v oblasti odborného publika udržovat aktuální povědomí o dění v regionech.


NOVÁ SÍŤ / MEZINÁRODNÍ SCÉNA

Mezinárodní scéna je pro Novou síť neustálou výzvou. Pouze díky impulzům ze zahraničí, možností vzájemně se ovlivňovat a srovnávat, dokážeme měnit dění na české umělecké a kulturní scéně. Dnešní doba je ideální pro vývoj nových modelů sdílení a kulturní praxe, které lze následně aplikovat v lokálních kontextech. Z tohoto důvodu sami iniciujeme nebo se zapojujeme do projektů, které mohou být přínosné pro umělce i odbornou veřejnost v ČR a zároveň takové, které dovolují utvářet celkový přístup k umění a kultuře, který přímo ovlivňuje život každého z nás.

CONNECTING V4 ART-IN-RES: Mezinárodní projekt, který mapuje možnosti uměleckých rezidencí v rámci zemí V4 se zaměřením na performing arts. Umělecké rezidenční pobyty mohou být jedním z klíčů pro rozvoj živého umění. Jaká je však konkrétní situace v rámci visegrádského prostoru, jehož jsme součástí? Abychom mohli tuto otázku zodpovědět, iniciovali jsme projekt Connecting V4 ART-IN-RES, který začínáme realizovat v roce 2021. Vycházíme z předběžných dat získaných nejprve prostřednictvím poradenských aktivit v rámci celoroční činnosti Nové sítě, které se často zabývají tématem rezidenčních pobytů umělců. Zadruhé z naší analýzy potřeb zahraničních umělců, se kterými se pravidelně setkáváme během festivalu Malá inventura. Již nyní víme, že umělecké rezidenční pobyty podporují schopnost svobodně tvořit a ovlivňují decentralizaci umělecké praxe. Podporují mobilitu mezi zeměmi a zvyšují tak vyhlídky na mezinárodní spolupráci, vnáší variabilitu do financování vznikajících projektů. Jaké jsou však detailní podmínky a stav realizace v jednotlivých zemích, budeme vědět po jeho skončení v roce 2022.

IETM - mezinárodní network pro současné performativní umění: Nová síť je členem mezinárodní sítě IETM, která sdružuje více než 450 organizací a jednotlivců, kteří působí v oblasti současného performing arts po celém světě. Mezinárodní síť IETM zastupuje širokou, ale v poměru k ostatním segmentům kultury ne zcela dostatečně zastoupenou oblast současného performing arts s přesahy do divadla, tance, cirkusu, interdisciplinární live art forem i nových médií.

VARP – PERFORMING ARTS: Nová síť byla do roku 2021 garantem a koordinátorem Visegrádských rezidencí pro Českou republiku. V rámci tohoto programu dostane každý rok více než desítka projektů příležitost realizovat rezidenční pobyt v partnerské zemi. Díky skvělé úrovni české divadelní infrastruktury je každý rok více než polovina rezidenčních pobytů realizována na území České republiky. Od roku 2021 je program koordinován přímo z kanceláře Visegrádského fondu.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI CENTRY: Nová síť se také významně podílí na spolupráci s Českými centry, která přinesla desítky výjezdů českých divadel a umělců v dalších uměleckých oborech do zahraničí. Zejména jde o Česká centra v Londýně, Budapešti nebo Tel Avivu.

EVROPSKÝ NETWORKING: V letech 2008 – 2013 byla Nová síť lídrem evropského projektu Development of New Art, do kterého se zapojilo šest evropských zemí. V rámci tohoto projektu byly uvedeny dvě mezinárodní premiéry v oblasti nového divadla a realizována řada uměleckých výměn a hostování souborů. Díky Evropskému networku DNA a spolupráci s Českými centry v Evropě a networkingu hostů v rámci festivalu Malá inventura Nová síť navázala spolupráci s desítkami dalších organizací zabývajících se živým uměním ve světě.

V současné době realizujeme projekt, který rozvíjí mezinárodní potenciál ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ ve spolupráci s rezidenčním centrem v Norském Surnadal Billag za podpory Norských fondů. Dále připravujeme s partnery z desíti zemí mezinárodní projekt na podporu uvádění současného divadla v menších obcích a na venkově SPARSE II nebo mezinárodní projekt BRIDGING THE SCENES, který se naopak zaměřuje na sdílení know-how a výměnu profesionálů a umělců mezi čtyřmi zeměmi EU.

KE STAŽENÍ
ARCHIV / Nová síť 2008 - 2014

Podpořili nás

Ministerstvo kulturyHlavní město PrahaArt District 7Státní fond kultury
IETMInstitut umění - Divadelní ústavVisegrad fund
Norské fondy

Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA