O Nové síti

NOVÁ SÍŤ / měníme kulturní praxi v ČR

Nová síť je servisní organizace, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu. Aktivně vytváří příležitosti pro spolupráci mezi regiony, Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi jednotlivými aktéry kulturního života a veřejnou správou, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Mezi hlavní projekty Nové sítě v roce 2024 patří ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, mezinárodní projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES, konference o spolupráci v kultuře CULTURE GET-TOGETHER, mezinárodní projekt podporující živé umění v rurálních oblastech SPARSE PLUS a program na podporu mladých a začínajících umělců a umělkyň NOVÁ KREV NA SCÉNĚ.

Organizační struktura Nové sítě umožňuje reagovat na aktuální situaci v kultuře, zohledňovat požadavky ze strany umělců, odborné i laické veřejnosti a zapojovat je do širší sítě institucionálního fungování na komunální i mezinárodní úrovni. Tato operativní schopnost se opírá o dlouholeté zkušenosti pracovníků Nové sítě.

Nová síť zaplňuje mezeru mezi státní správou, příspěvkovými organizacemi a jednotlivými aktéry kulturního života. Poskytuje zázemí a podporu pro plánování a rozvoj jednotlivých aktivit, koncepcí i komplexních projektů. Nabízí služby v oblasti mediátorství a advokacie jednotlivců i celých organizací. A zejména spojuje a zhodnocuje spolupráci mezi jednotlivci a organizacemi v ČR i zahraničí.

Co v Nové síti děláme:
Kultivujeme podmínky pro živé umění a otevřenou kulturu Pečujeme o kulturní infrastrukturu a podporujeme umělce a umělecké skupiny Propojujeme jednotlivce, nezávislé kulturní a státní instituce Decentralizujeme kulturní nabídku a dehierarchizujeme rozhodování o kultuře
Kdo se na nás obrací:
profesionálové v oboru (umělec, dramaturg, kurátor, kulturní manažer, produkční, kritik) oborové organizace, lokální komunity, odborná a kulturní veřejnost veřejné samosprávy a výkonné složky státní správy
Kde působíme:
Praha zahraničí centra regionů venkov
--
NOVÁ SÍŤ / Praha

Nová síť sídlí v Praze, kde má svou kancelář a potřebné zázemí. Kancelář je to také místem otevřeným pro umělce a profesionály z celé České republiky, kteří se mohou přijít poradit o svých plánovaných projektech, potřebují-li expertní pohled nebo prostě jen povzbudit. Tuto činnost nazýváme ARTS SERVIS. Součástí činnosti kanceláře Nové sítě je setrvalý zájem o problematiku kultury v České republice, mediace mezi jednotlivci a samosprávami, obhajoba oboru, jednání ve prospěch potřeb oboru zkrátka KULTURNÍ ADVOKACIE. Umělecká obec v nejen v Praze je velice heterogenní a městská samospráva či státní správa, ne vždy komunikuje dostatečně jasně a pravidelně. Považujeme za zásadní, aby se důležité informace dostávaly k zástupcům oborových organizací i jednotlivcům včas. Tuto mezeru se pokoušíme zaplnit vhodnou komunikační strategií a INFORMAČNÍM SERVISEM. K tomu, abychom mohli skutečně prakticky měnit kulturní prostor v České republice, potřebujeme pro umělce i odbornou veřejnost adekvátní VZDĚLÁNÍ. Pořádáme semináře, koučujeme jednotlivce i organizace, nebo poskytujeme podporu nejmladším umělcům a čerstvým absolventům uměleckých škol prostřednictvím programu Nová krev na scéně.

V Praze také pořádáme dvě velké mezinárodní akce Festival Malá inventura a konferenci o spolupráci v kultuře Culture Get-Together.

Festival Malá inventura: nabízí přehlídku vybraných představení domovských scén v Praze, nezávislých etablovaných i nadějných mladých umělců, je místem pro mezinárodní networking a navazování nových spoluprací, workshopy, symposia a diskuze zaměřené na odbornou i laickou veřejnost. Finální program reprezentuje nejvýraznější počiny uplynulého roku. Desítky českých projektů mohly být dále prezentovány díky cílenému zaměření na networking a udržování vztahu se strategickými partnery v ČR i zahraničí.

Součástí festivalu jsou od roku 2012 ceny Ceny Česká divadelní DNA, které každé dva roky oceňují nejvýraznější počiny za rozvoj a podporu živého umění a kultury v ČR.

Culture Get-Together: konferenci o spolupráci v kultuře pořádá Nová síť od roku 2020. Posláním konference je zprostředkovat setkání zástupců nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů a státní správy. Konference tak vytváří funkční komunikační kanál, který odbourává vzájemné bariéry a přibližuje obě zúčastněné strany, aby ve výsledku mohlo být artikulováno to podstatné! Konference se koná každoročně v měsíci září v Praze.


NOVÁ SÍŤ / MĚSTA, OBCE ČESKÝCH REGIONŮ A VENKOV

Většina aktivit Nové sítě se však nachází mimo Prahu, v regionálních centrech, ale i menších městech a na venkově. Do regionů Nová síť směřuje většinu své energie již od svého vzniku v roce 2003, kdy začala iniciovat budování funkčních modelů provozování kulturní infrastruktury v regionech ČR. Ať již formou výjezdů umělců a uměleckých skupin, síťování kulturních aktérů a hybatelů lokální kultury, předáváním know-how, mediací mezi nezřizovanou a zřizovanou kulturou a místní samosprávou atd. V této práci Nová síť stále pokračuje i nyní.

VZDĚLÁVÁNÍ, MEDIÁTORSTVÍ A KULTURNÍ ADVOKACIE: Nová síť se dlouhodobě zabývá vzděláváním a předáváním know-how jednotlivcům i organizacím v regionech ČR. Posiluje schopnost orientovat se v nepřehledném a stále se vyvíjejícím nezávislém kulturním prostředí v ČR. Hlavními nástroji jsou více či méně odborně zaměřené semináře – od všeobecné orientace v grantových pravidlech a vůbec finanční gramotnosti, plánování kulturních akcí po asistenci v rozhodovacích procesech, při kterých je třeba expertní náhled na řešený problém. V posledních letech se také Nová síť více zaměřila na aktivity spojené s rozvojem, obhajobou a zprostředkováním kulturní politiky, jak ve formě obecnějších otázek fungování kultury v ČR, tak konkrétních podob mediace těchto podmínek na lokální úrovni. V řadě měst se stala zprostředkovatelem mezi lokálními iniciativami a správou měst a obcí.

ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ: Nová síť buduje od roku 2004 partnerskou síť organizací, které fungují jako stabilní regionální centra živého umění. Zvláštní důraz klade na podporu začínajících organizací a jednotlivců, kteří usilují o rozvoj kultury ve své lokalitě. Ať už jde o oblast divadla, veřejnou iniciativu nebo snahu o oživení památky, poskytuje příležitosti pro vzájemná setkávání, vzdělávání a další rozvoj. Networkingová činnost umožňuje dlouhodobě komunikovat potřeby a zájmy týkající se kultury na regionální úrovni. Dlouhodobou snahou je se získanými daty pracovat a prezentovat je na úrovni veřejné správy. Síťování je hlavní devízou Nové sítě nejen v rámci České republiky. Český kulturní network Nová síť je tak ve styku s mezinárodním prostorem díky podpoře Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JIČÍN, JIHLAVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, KARLOVY VARY, KUKS A ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: festival nového divadla Malá inventura v regionech ČR je alternativou k většinovým zájezdovým produkcím, uvádí divadla, která fungují v duchu autorské tvorby, experimentují, reagují na aktuální společenské tendence a rozvíjejí vlastní divadelní estetiku. Formát festivalu zároveň umožňuje, aby se tento přesahující potenciál potkal s podmínkami v konkrétním městě. Tuto skutečnost garantují dramaturgové jednotlivých center, kteří zevrubně znají situaci ve svém městě. V rámci tohoto formátu probíhají rovněž diskuse, které řeší problémy nejen na lokální úrovni.

CIRKULACE PROJEKTŮ NOVÉHO DIVADLA: Uvádění inspirativních projektů současného divadla, tance a nového cirkusu v regionech ČR se i díky dlouhodobé snaze ze strany Nové sítě stalo snazším. Nyní se Nová síť zaměřuje na podporu upozaděných a opomíjených skupin umělců a na druhé straně lokalit, ve kterých není nabídka kvalitních projektů dostatečná nebo jsou zde jiné překážky. Podporujeme nejen začínající umělce a iniciujeme výjezdy do vyloučených lokalit.

ART-IN-RES: online portál, který zprostředkovává informace o možnostech tvůrčích rezidenčních pobytů v oblasti performing arts. Portál se zaměřuje na oblast divadla, tance a performance. Rádi bychom, aby nabízel kompletní informace o českých rezidenčních centrech a aktuálních výzvách, a byl vyhledávaným místem nejen pro umělce z ČR, ale i ze zahraničí. Forma tvůrčích rezidenčních pobytů je dnes již běžnou součástí přípravy uměleckých projektů po celém světě. Většina zemí proto disponuje online rozcestníkem, který propojuje umělce s poskytovateli rezidenčních pobytů. V České republice však tato možnost dlouhá léta chyběla. Proto jsme v roce 2020 vytvořili online portál ART-IN-RES.

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ: je program na podporu mladých a začínajících umělců a umělkyň, nových uměleckých skupin a absolventů uměleckých škol (do 3 let od absolutoria), kteří působí v oblasti nového divadla. Program je vhodný zejména pro ty umělce a umělecké skupiny, kteří se své autorské tvorbě chtějí intenzivně věnovat i do budoucna. Nová síť v roce 2024 podporuje 4 vybrané umělce a umělkyně/umělecké skupiny v oblasti nového divadla.

NOVÁ SÍŤ / MEZINÁRODNÍ SCÉNA

Mezinárodní scéna je pro Novou síť neustálou výzvou. Pouze díky impulzům ze zahraničí, možností vzájemně se ovlivňovat a srovnávat, dokážeme měnit dění na české umělecké a kulturní scéně. Dnešní doba je ideální pro vývoj nových modelů sdílení a kulturní praxe, které lze následně aplikovat v lokálních kontextech. Z tohoto důvodu sami iniciujeme nebo se zapojujeme do projektů, které mohou být přínosné pro umělce i odbornou veřejnost v ČR a zároveň takové, které dovolují utvářet celkový přístup k umění a kultuře, který přímo ovlivňuje život každého z nás.

SPARSE PLUS

Nová síť je také od roku 2023 součástí tříletého mezinárodního projektu SPARSE PLUS, který podporuje živé umění v rurálních oblastech. SPARSE PLUS navazuje na úspěchy předešlého projektu SPARSE a jeho cílem je rozšíření a prohloubení sítě výjezdů do rurálních oblastí a uvedení kvalitních představení/akcí ve venkovských komunitách.

BRIDGING THE SCENES

Mezinárodní projekt Bridging the scenes zapojuje 4 etablované festivaly / Berlín, Kodaň, Sofie, Praha / do spolupráce zahrnující uměleckou výměnu, hostování delegací programových pracovníků a rozvoj kompetencí odborné obce. Partnerskými festivaly projektu jsou: Performing Arts Festival v Berlíně, Selected Works Festival v Kodani, Act Festival v Sofii a festival Malá Inventura v Praze.

IETM - mezinárodní network pro současné performativní umění: Nová síť je členem mezinárodní sítě IETM, která sdružuje více než 450 organizací a jednotlivců, kteří působí v oblasti současného performing arts po celém světě. Mezinárodní síť IETM zastupuje širokou, ale v poměru k ostatním segmentům kultury ne zcela dostatečně zastoupenou oblast současného performing arts s přesahy do divadla, tance, cirkusu, interdisciplinární live art forem i nových médií.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI CENTRY: Nová síť se také významně podílí na spolupráci s Českými centry, která přinesla desítky výjezdů českých divadel a umělců v dalších uměleckých oborech do zahraničí. Zejména jde o Česká centra v Londýně, Budapešti nebo Tel Avivu.

EVROPSKÝ NETWORKING: V letech 2008 – 2013 byla Nová síť lídrem evropského projektu Development of New Art, do kterého se zapojilo šest evropských zemí. V rámci tohoto projektu byly uvedeny dvě mezinárodní premiéry v oblasti nového divadla a realizována řada uměleckých výměn a hostování souborů. Díky Evropskému networku DNA a spolupráci s Českými centry v Evropě a networkingu hostů v rámci festivalu Malá inventura Nová síť navázala spolupráci s desítkami dalších organizací zabývajících se živým uměním ve světě.

V současné době realizujeme projekt, který rozvíjí mezinárodní potenciál Českého kulturního networku Nová síť ve spolupráci s rezidenčním centrem v Norském Surnadal Billag za podpory Norských fondů. Dále připravujeme s partnery z desíti zemí mezinárodní projekt na podporu uvádění současného divadla v rurálních oblastech SPARSE PLUS nebo mezinárodní projekt BRIDGING THE SCENES, který se naopak zaměřuje na sdílení know-how a výměnu profesionálů a umělců mezi čtyřmi zeměmi EU.

PROBĚHLÉ PROJEKTY:

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE: kulturní blog na stránkách internetového magazínu Divadelních novin: Informovanost o stavu a situaci, stejně jako možnost zprostředkovat problematiku regionálních organizací, je klíčovým faktorem možného rozvoje. V minulých letech Nová síť z.s. iniciovala a publikovala více než 40 rozhovorů s členy Českého kulturního networku v internetovém magazínu Divadelních novin. Rozhovory tak slouží čtenářům zejména v oblasti odborného publika udržovat aktuální povědomí o dění v regionech.

CONNECTING V4 ART-IN-RES: Mezinárodní projekt Connecting V4 ART-IN-RES, který mapoval možnosti uměleckých rezidencí v rámci zemí V4 se zaměřením na performing arts. Umělecké rezidenční pobyty mohou být jedním z klíčů pro rozvoj živého umění. Jaká je však konkrétní situace v rámci visegrádského prostoru, jehož jsme součástí? Abychom mohli tuto otázku zodpovědět, iniciovali jsme projekt Connecting V4 ART-IN-RES, který probíhal od roku 2021 do roku 2022. Vycházeli jsme z předběžných dat získaných nejprve prostřednictvím poradenských aktivit v rámci celoroční činnosti Nové sítě, které se často zabývají tématem rezidenčních pobytů umělců. Zadruhé z naší analýzy potřeb zahraničních umělců, se kterými se pravidelně setkáváme během festivalu Malá inventura. V rámci projektu vznikla publikace o fenoménu rezidenčních pobytů v zemích V4, která je k nahlédnutí zde.

VARP – PERFORMING ARTS: Nová síť byla do roku 2021 garantem a koordinátorem Visegrádských rezidencí pro Českou republiku. V rámci tohoto programu dostane každý rok více než desítka projektů příležitost realizovat rezidenční pobyt v partnerské zemi. Díky skvělé úrovni české divadelní infrastruktury je každý rok více než polovina rezidenčních pobytů realizována na území České republiky. Od roku 2021 je program koordinován přímo z kanceláře Visegrádského fondu.

PRALIN: meziměstský projekt a komunikační platforma, která otevřela spolupráci mezi pražskou a berlínskou nezávislou scénou. Projekt rozvíjel komunikaci mezi příbuznými uměleckými prostředími, inicioval uměleckou výměnu a podporoval vzájemnou informovanost a propagaci. Projekt byl realizován v letech 2018 až 2021.

KE STAŽENÍ