KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE 2020

Nultý ročník jedinečné konference o spolupráci v kultuře Culture Get-Together zmapoval aktuální situaci kulturní obce, poukázal na mnohá fakta a přinesl řadu podnětů, ze kterých může nadále čerpat jak nezávislá kulturní scéna, tak zastupitelé samosprávy. Konferenci pořádala kulturní neziskovka Nová síť a proběhla 16. - 17. 9. 2020 v Obecním domě v Praze. První den se přednášející a debatující věnovali situaci v Praze, druhý den regionům ČR.

Konference neměla ambice vyřešit nějaké konkrétní problémy, ale zmapovat situaci, ve které se česká kultura momentálně nachází a jak komunikuje vně i navenek. Snahou bylo vytvořit komunikační kanál, který bude jednou za rok přibližovat obě sféry a spíše odstraňovat bariéry.

V obou dnech konference zaznělo několik velmi zajímavých závěrů. Jedním z nejčastěji artikulovaných byla absence společného jazyka pro komunikaci mezi kulturním sektorem a veřejnou správou. Bez vzájemného porozumění je totiž domluva velmi složitá. Na tento problém navázala a ve svém příspěvku radní pro kulturu Magistrátu Hlavního města Prahy Hana Třeštíková. Apelovala na důvěru, kterou by k sobě “oba tábory” měly chovat, dále by si měly naslouchat a přicházet na magistrát s konkrétními nápady (zejména zástupci kulturních organizací). V diskusi zdůraznili Petr Prokop, Marta Smolíková i Eva Měřičková palčivé téma podcenění podpůrných profesí (například technici, produkční), bez kterých umělci nemohou tvořit. S tím souvisela i debata ohledně OSVČ a dlouhodobé potřeby zavést „status umělce“.

Pavla Petrová zdůraznila nezbytnost meziresortní spolupráce ministerstev, zejména školství, kultury, financí a průmyslu. Zástupkyně z Ministerstva kultury ČR, Zuzana Zahradníčková následně reagovala a potvrdila současný alarmující personální podstav pro administraci živého umění na MK ČR a snažila se vysvětlit nelehkou situaci ohledně komunikace a spolupráce MK ČR a krajů. Zástupci regionů by ze strany MK ČR uvítali participaci zástupců krajů na tvorbě nové státní kulturní politiky, která by pak plnila strategickou úlohu a nastolila metodiku i pro další komunikaci. Ohledně otázky financí je zásadní participace a dialog s Ministerstvem financí. Jakub Vedral upozornil na současný stav, který jasně otestoval nesystematičnost fungování kultury a neporozumění jejím mechanismům, což má důsledky v podobě špatného nastavení programů podpory a jejich efektivního využití.

V rámci dne věnovaného regionům diskutující vyzdvihli nutnou vazbu mezi hlavním městem a regiony. Jan Kunze poukázal na fakt, že právě v regionech je hlavní odbytiště pražské kultury, proto je úzká spolupráce nutná i zde. Zástupci regionů velmi ocenili pozici Nové sítě, která jako servisní organizace udržuje dialog a komunikaci, a to i mezi tzv. zřizovanou a nezřizovanou kulturou a v krizových situacích zastupuje nezávislou kulturu. To, že umění a kultura obecně je také práce, která má své neoddiskutovatelné ekonomické dopady, je pro mnoho zastupitelů veřejné správy stále ještě nepochopitelné a často i velmi abstraktní. I proto je podle Yvony Kreuzmannové v zájmu obou stran nastavit konstruktivní dialog, společný jazyk a důvěru. Jedině za těchto předpokladů je možné stavět další mosty.

S výstupy a materiály z pražské konference se i nadále pracuje a budou sloužit jako základ pro další, první ročník, který se uskuteční v roce 2021. On-line záznam z konference, otitulkovaný do anglického jazyka, je k dispozici jako studijní a argumentační materiál pro širokou veřejnost.

Culture Get-Together byla inspirována partnerskou konferencí Industry Get-Together v Berlíně, která se letos koná již po osmé. Na programu má i české zástupce, což je rovněž výsledkem meziměstské spolupráce mezi Prahou a Berlínem /PRALIN/.

Podívejte se na záznam z konference YouTube

Culture Get-Togeter 2020 zaverecna zprava.pdf (1263KB)Culture Get-Together 2020 medialonky.pdf.pdf (3041KB)